ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Раздел 1

В изпълнение на разпоредбата на чл. 60а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) (изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 29.11.2019 г.) и и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.), „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ВРАЦА се ангажира да осигури достъп до уебсайта(vik-vratza.eu) си в съответствие с тези разпоредби.

Съдържание спрямо критерии на разпоредби на vik-vratza.eu:

Изискване на EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ Критерий за успех WCAG 2.1 налични несъответствия
Пригодност за възприемане (perceivable)
9.1.1.1 (А) - Нетекстово съдържание не
9.1.2.1 (А) - Само звук и само картина (предварително записани) не
9.1.2.2 (А) - Надписи (предварително записани) не
9.1.2.3 (А) - Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записани) не
9.1.3.1 (А) - Информация и взаимовръзки не
9.1.4.2 (А) - Управление на звука не
9.1.4.3 (AA) - Контраст (минимални изисквания) не
9.1.4.4 (AA) - Преоразмеряване на текст не
9.1.4.5 (АА) - Изображения на текст не
Пригодност за използване (operable)
9.2.1.1 (А) - Клавиатура не
9.2.1.2 (А) - Без фиксиране на клавиатурния фокус не
9.2.2.2 (А) - Пауза, спиране, скриване не
9.2.3.1 (А) - Три проблясвания или под прага на проблясвания не
9.2.4.2 (А) - Заглавие на страницата не
9.2.4.3 (А) - ред на назначаване на фокуса не
9.2.4.4 (A) - Предназначение на линк (в контекст) да
9.2.4.6 (AA) - Заглавия и етикети не
9.2.4.7 (AA) - Видим фокус не
Разбираемост (understandable)
9.3.1.1 (А) - Език на страницата не
9.3.3.1(А) - Идентифициране на грешки не
9.3.3.2 (А) - Етикети или инструкции не
Устойчивост (robust)
9.4.1.2 (А) - Наименование, роля, стойност не
 
Недостъпно съдържание: 9.2.4.4 (A) - Предназначение на линк (в контекст) - информация от архив, служебен по изисквания на старо законодателство относно ЗОП и подобни,  по-стар от настояща версия на страница, разположен в друга версия на структура на база данни без възможност за редакция.
 
Дата на първоначална изготвяне на декларацията октомври, 2022 г.
Дата на последно изготвяне на декларацията февруари 2023 г.
Ежегодна актуализация февруари месец, всяка година.

Метод, използван за изготвяне на декларацията е самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта. Използвани са също и онлайн инструменти за проверка, като WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, W3 Markup Validation Service, Tingtun Checker.

Обратна информация и данни за контакт:
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ВРАЦА
гр. Враца, ПК 3000, ул. Александър Стамболийски 2
електронна поща: infoservice@vik-vratza.eu
Форма за обратна връзка може да използвате от тук

Процедура по прилагане:

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) чрез нейното деловодство на адрес: ул. „Ген.Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000; по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София 1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на ДАЕУ.

РАЗДЕЛ 2

Препоръчително съдържание

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ВРАЦА  се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на дружеството. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ВРАЦА се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.

 

В помощ на нашите клиенти: