УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Като наши клиенти, бихме желали да Ви информираме за предстоящи промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични
данни.


От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започва да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


I. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на „ВиК" ООД - град Враца (,,Дружеството"), МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПР АБАТ А СИ съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, а именно:
1. При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат, и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
2. Вие имате право да изискате от „ВиК" ООД - град Враца да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;
3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на „ВиК" ООД - град Враца, и които то обработва, при положение че спрямо „ВиК" ООД - град Враца не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното Ви правоотношение с „ВиК" ООД - град Враца, тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на задълженията на „ВиК" ООД - град Враца като доставчик на услугите по водоснабдяване и канализация;
4. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;
5. При спор с дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.


Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до централата на Дружеството в гр. Враца, п.к. 3000, ул. ,,Александър Стамболийски" № 2.
II. Наред с горното, имайте предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството единствено за целите ua изпълнение на договорните отношения между Вас и „ВиК" ООД - град Враца. Срокът, : в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:
а) за счетоводни документи - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
б) за всички останали документи, включително записи в електронни системи и хартиени архиви - до 10 години, считано от заличаването Ви като потребител на услугите на дружеството, респ. от смяната на партидата на стария собственик, респ. от изплащането на задълженията на лицето или погасяването им по давност (ако са останали дължими суми).
III. Уведомяваме Ви, че „ВиК" ООД - град Враца се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания.
IV. Моля имайте предвид, и че „ВиК" ООД - град Враца разполага с длъжностното лице по защита на данните, което е: Албена Стоянчова . Можете да се обърнете към него по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните, което и да било от законовите си права, изброени по-горе. Неговите контакти са:
Пощенски адрес: гр. Враца, п.к. 3000, ул. ,,Александър Стамболийски" № 2
E-mail: oditor@vik-vratza.eu
Служебен телефон: 092/669 815

В помощ на нашите клиенти: