Информация за обществеността съгласно Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2 и съгласно чл. 18 от Наредба № 9 от 16.03.2001г. на МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Данни за водоснабдяването на гр. Враца съществуват още от времето на римския император Марк Аврелий. Тогава е построен първия глинен водопровод, захранващ селището от извор „Скакля“.

До края на 19-ти век населението на гр.Враца се е снабдявало с вода за питейно-битови нужди от местни извори и дворни кладенци, като са били изградени и обществени чешми в отделни квартали.

В началото на 20-ти век се проучват и изграждат водопроводи от изворите: „Лудото езеро“, „Манастирски дол“ и „Медковец“, като са изграждани и съответните водоеми. През този период се поставя и началото на съвременното водоснабдяване на по-големите населени места в региона.

До средата на 20-ти век броят на населените места с централно водоснабдяване е съвсем малък. Следва период на интензивно проучване и каптиране на извори, както и сондиране на кладенци, изграждане на водопроводни мрежи и съоръжения, водоеми и помпени станции. Поставя се началото на групово водоснабдяване на няколко населени места от един водоизточник. През 1964 год. започва изграждането на водоснабдителната система „Среченска бара“ за направления Враца и Монтана и прилежащи населени места. Тогава се проектират и изграждат водоснабдителни системи „Кобиляк“, „Софрониево“, „Оряхово – Селановци“, „Камено поле“, а по-късно и „Бъркачево“, „Баница – Тишевица“, „Старо село – Роман“ и други.

До 1950год. водопроводите са основно чугунени и стоманени, след 1955год. навлиза използването на етернитовите тръби, първоначално внос, а след това и българско производство. В днешни дни водопроводите се изграждат предимно от полиетиленови тръби с висока плътност, както и от чугунени.

Днес в област Враца централно водоснабдяване имат над 99% от населението.

„Водоснабдяване и канализация“ООД, Враца е регистрирано на 18.11.1991год. с решение на Врачанския окръжен съд. Първоначално дружеството е 100% държавна собственост, като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от министъра на строителството и регионалното развитие. През 1998 г. с решение № 1987 на Врачанския окръжен съд от 2.12.1998 г. “Водоснабдяване и канализация” Враца е преобразувано от еднолично ООД в дружество с ограничена отговорност чрез прехвърляне на дялове от капитала на дружеството от министъра на регионалното развитие на общините от областта. По този начин е създадена новата структура на собственост на дружеството. В нея 51% принадлежи на държавата, в лицето на министъра на регионалното развитие и 49% на общините от Врачанска област. Считано от 19.08.2021г. Държавата е заменена, като мажоритарен собственик на 51% от капитала на дружеството от държавния "Български ВиК Холдинг" ЕАД.

*/Подробни данни за структурата на собствеността върху капитала на "Водоснабдяване и Канализация" ООД гр. Враца са публикувани в търговския регистър и са общодостъпни/

Обособената територия обслужвана от „В и К“ ООД гр. Враца включва Врачанска област с площ 3 619,7 кв.км. и обхваща общините:  Борован; Бяла Слатина; Враца; Козлодуй; Криводол; Мездра; Мизия; Оряхово; Роман; Хайредин. Дружеството осигурява с питейна вода 148 237 души в 119 бр. населени места. Граници на обособената територия на „В и К“ ООД гр. Враца са: Обособените територии на „В и К“ ООД гр. Монтана, „В и К - Берковица“ ЕООД гр. Берковица, „В и К – Бебреш“ ЕООД гр. Ботевград Софийска област, „В и К“ АД гр. Ловеч, „В и К“ ЕООД гр. Плевен, „Аспарухов вал“ ЕООД гр. Кнежа Плевенска област и река Дунав.

„В и К“ ООД гр. Враца обслужва три водоснабдителни системи: ВС “Основна“, ВС “Доставяне на вода с непитейни качества“ и ВС „Доставяне на вода на друг В и К оператор“ВС “Основна“ обхваща по-голямата част от територията на Врачанска област. Дружеството експлоатира 207 бр. водоизточници, в т. ч. : дренажи - 1 бр.; каптажи - 115 бр. ;шахтови кладенци - 37 бр. ; шахтово-тръбни кладенци - 3 бр. ; тръбни кладенци - 47 бр. ; кладенци тип „Раней“ - 4 бр. Наред с водоизточниците дружеството поддържа помпени станции, водоеми, външни водопроводи, вътрешни водопроводи, СВО и др.

ВС “Доставяне на вода с непитейни качества“ доставя помпажна вода с непитейни качества за село Крапец, село Боденец и промишлени предприятия в гр. Мездра. Доставяната вода се ползва от над 1000 потребители в община Мездра за поливни и стопански нужди.

ВС “Доставяне на вода на друг В и К оператор“ подава питейна вода в две направления: за „В и К“ ООД гр. Монтана и за „В и К“ ЕООД гр. София. В направление „В и К“ ООД гр. Монтана водата се доставя от ХВ “Среченска бара“ до отклонение за с. Стояново и с. Долно Озирово Монтанска област, при 13 750-я метър на магистралния водопровод за гр. Враца. „В и К“ ООД гр. Враца подава вода и в направление с. Габровница Софийска област.

„В и К“ ООД гр. Враца обслужва изградените канализационни системи в гр. Враца, гр. Мездра, гр. Роман, гр. Бяла Слатина, гр. Козлодуй и гр. Оряхово. Изгражданите канализационни системи в други населени места на Врачанска област не са завършени и предадени на дружеството за експлоатация.

През 2023г. „В и К“ ООД гр. Враца поддържа и експлоатира четири градски пречиствателни станции за отпадъчни води в гр. Враца, гр. Козлодуй, гр. Бяла Слатина и гр. Мездра. Технологичният процес на пречистване на отпадъчните води включва механично, биологично и третично пречистване.

Водоснабдителната система за доставяне на вода с непитейни качества експлоатирана от „В и К“ ООД гр. Враца включва водоизточник „Крапешко езеро“, помпена станция, довеждащ водопровод, вътрешна водопроводна мрежа в с. Крапец, с. Боденец и част от гр. Мездра. Добитата помпажна вода от водоизточник „Крапешко езеро“ е с непитейни качества и се ползва от потребителите за стопански и поливни нужди.

Към 31.12. 2023 г. броят на индивидуалните партиди на битовите клиенти е 151 073 бр., а средномесечното потребление на вода е 3,807 куб. м.

За 2022 г. средномесечното потребление на вода е 3,96 куб. м.

За 2021 г. средномесечното потребление на вода е 3,88 куб. м.

Утвърдените с Решение № Ц-29 от 22.12.2023г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от дружеството, съобразени с увеличението на работните заплати, увеличените цени на материалите и др., като следва:


            

№ по ред


            

            

Наименование на услугата


            

            

Мярка


            

            

Стойност без ДДС


            
1. Цена на услугата доставяне на вода на потребителите лв./куб. м. 2.739
2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води лв./куб. м. 0.488
3. Цена на услугата пречистване на отпадъчни води за:
  Битови и приравнени към тях потребители лв./куб. м. 0.746
  Промишлени и други стопански потребители  
  Степен на замърсяване 1 лв./куб. м. 1.143
  Степен на замърсяване 2 лв./куб. м. 1.220
  Степен на замърсяване 3 лв./куб. м. 1.508
4. Цена на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб. м. 0.288
5. Цена на услугата доставяне на вода с непитейни качества лв./куб. м. 2.713

 

Утвърдените цени са без ДДС.

Утвърдените цени са в сила от 01.01.2024г.

Утвърдените от КЕВР гр. София, цени на В и К услугите, осъществявани от „В и К“ ООД гр. Враца са значително под социално-поносимите цени определени по методиката на КЕВР гр. София.

„В и К“ ООД гр. Враца си запазва правото да прилага по-ниски от утвърдените от КЕВР гр. София цени за отделни В и К услуги.

 

Актуални резултати от мониторинга на питейна вода за 2023 г.

Справка за качеството на питейната вода

„Как да пестим вода“

Водата е в основата на живота и е безценен природен ресурс. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Всеки ден консумираме количество вода, в пъти по-голямо, отколкото ни е необходимо. Независимо дали поливаме растенията си, перем дрехите си, готвим или я пием – ние използваме водата в ежедневието си всеки ден. Въпреки че привидно разполагаме с безкрайни запаси от нея, реалността ни опровергава - само 3% процента от водата на Земята е прясна, останалите 97% всъщност представляват солена вода.  През идните 50 години се очаква населението на Земята да нарасне с още 40%, а съответно с това и потреблението на вода.

Ето защо ви запознаваме с няколко лесни стъпки, с които да намалите консумацията на вода в ежедневието си :

- Взимайте 5-минутен душ, вместо да пълните ваната си, за която са необходими до 320 литра вода. За сравнение: за 5 минути, прекарани под душа, ще изразходите 3 пъти по-малко вода;

- Когато си миете ръцете, спирайте водата, докато ги насапунисвате;

- Спирайте чешмата, докато миете зъбите си. Петминутното миене на зъби с постоянно течаща вода може да похаби 12 литра вода.

- Спирайте чешмата, докато миете съдовете. Първо насапунисайте цялата посуда, а след това изплакнете. Така ще спестите много течаща вода.

- Използвайте пералнята и миялната за съдове само когато са достигнали максималния си капацитет.

- Убедете се , че смесителите и крановете в банята и тоалетната не капят;

- Поливайте градината си ,само ако е абсолютно необходимо – бихте могли да ползваме кладенец за напояване, ако това е възможно.

- Затваряйте добре кранчетата на чешмите. От капещото кранче изтичат 10 и повече литра вода на ден. Може да се ремонтира капещото кранче като се подмени уплътнението му.

- Най-много чиста питейна вода около 1/3 от дневното количество отива в тоалетната. За да спестите вода, може да монтирате казанчета с два режима на работа.

 

В помощ на нашите клиенти: