Ограничените водни ресурси в областта определят опазванетона водните течения и басейните на реките Дъбника, Искър, Скът, Огоста и Дунав от замърсяване, като един от основните  приоритети на дружеството.

 „В и К“ ООД Враца поддържа и експлоатира канализация в шест населени места, както следва:

  1. гр. Враца – 92.9 км.
  2. гр. Мездра – 26.5 км.
  3. гр. Роман – 5.0 км.
  4. гр. Бяла Слатина – 47.1 км.
  5. гр. Оряхово – 26.7 км.
  6. гр. Козлодуй – 48.4 км.

Строителството на канализационната мрежа по райони започва през 1966 год., като до 1987 год. са изградени 120км., а от 1988 год. до 2014 год. – 126.6 км.

Общо изградена и функционираща канализационна мрежа за „ВиК“ ООД Враца към 30 август 2014 год. е 246.6 км., от които 48.1 км. са главни колектори и 198.5 км. второстепенна канализационна мрежа.

В град Враца е изградена 88.5% от канализационната мрежа, в по-голямата си част от смесен тип,а в област Враца 79% от населението е канализирано.

Всички отпадъчни води от територията на гр.Враца се отвеждат гравитачно към ГПСОВ – Враца за пречистване, като основната технологична схема на ГПСОВ – Враца осигурява механично и биологично третиране на отпадъчните води и обработка на първичните и уплътнените предварително излишни утайки.

 

В помощ на нашите клиенти: