ОБЩИ УСЛОВИЯ – За предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от област Враца, научи повече тук

PDF Документ

НАРЕДБА № 4 на МРРБ от 2004г. – За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, научи повече тук

PDF Документ

НАРЕДБА № 2 на МРРБ от 2005г. – За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, научи повече тук

PDF Документ

НАРЕДБА №4 на МРРБ от 2005г. – За проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, научи повече тук

PDF Документ

НАРЕДБА №8 на МРРБ 1999г – За правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, научи повече тук

PDF Документ

НАРЕДБА№9 на МЗ от2001г. – За качеството на водата, предназначена запитейно-битови цели, научи повече тук

PDF Документ

НАРЕДБА, приета с ПМС № 239/2003г – За средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, научи повече тук

PDF Документ

НАРЕДБА №РД-02-20-8 на МРРБ от 2013г. – Запроектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, научи повече тук

PDF Документ

Закон за устройство на територията, научи повече тук

PDF Документ

Закон за Водите, научи повече тук

PDF Документ

Закон за защита на класифицираната инормация, научи повече тук

PDF Документ

Закон за обществените поръчки 14.05.2014, научи повече тук

PDF Документ

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВиК-услуги, научи повече тук

PDF Документ

Закон за измерванията, научи повече тук

PDF Документ

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВиК-услуги, научи повече тук

PDF Документ

Харта на клиента, научи повече тук

PDF Документ

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, научи повече тук

PDF Документ

Етичен кодекс на В и К ООД Враца, научи повече тук

PDF Документ

 

В помощ на нашите клиенти: