ВиК Враца ООД - запазен знак
Начало » Европейски проект » ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр.Враца стана единственото водоснабдително дружество в страната, което успя да защити проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към Държавен фонд „Земеделие“, което е признание за високия професионализъм на работещите в дружеството.

Проекта е на стойност 5 550 895,21лв., от които Европейско съфинансиране в размер на 4 718 260,93 лв. и Национално съфинансиране в размер на 832 634,28 лв.. Срокът за изпълнение на проекта е 3 години. Средствата ще бъдат изразходвани за реконструкция на част от водопреносната мрежа в област Враца, а именно 25 161,82м. в с.Малорад – Община Борован и 15 801,19 м. в с.Липница – Община Мизия.

С реализацията на проекта ще намалеят авариите и загубите на вода във водопроводната мрежа, и ще се подобрят условия на живот в населените места.В помощ на нашите клиенти: