ВиК Враца ООД - запазен знак
Начало » Новина » „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца проведе втори информационен ден

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца проведе втори информационен ден

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца проведе втори информационен ден

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца проведе втори информационен ден

 

На 28.09.2023 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, ет. 4 се проведе втори информационен ден по проекта. Събитието бе организирано от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда“ 2014-2020г.

Проектът е на обща стойност 56 928 620,05 лв.

На мероприятието присъстваха заместник областния управител на област Враца Николай Николов, представители на асоциацията по ВиК, изпълнители на строителните обекти по проекта, общественици, гости, медии. По време на събитието бяха представени изпълнените по проекта дейности и постигнатите резултати.

Реализацията на проекта цели намаляване на здравния риск за населението, подобряване качеството на живот и повишаване нивото на предоставяните ВиК услуги. Чрез развитие на ВиК инфраструктурата ще се постигне съответствие с европейското и национално законодателство в сектора.

 

 

-------------------------------------------------www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“                Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: